هنوز ازدواج این دو کبوتر عاشق نه به بار است و نه به دار، اما این دو قبل از خوانده شدن صیغه عقد هر شب با یکدیگر بیرون می‌روند و گل می‌گویند و گل ‌می‌شنوند! شاید خبر ندارند که این شکل از ارتباط جایز نیست.

متن دقیق رساله درباره آشنایی قبل از عقد :
س: اگر دختر و پسر قصد ازدواج داشته و برای آشنایی هرچه بیشتر با هم ارتباط پیامکی یا تلفنی یا در اماکنی مثل پارک با هم دیدار داشته باشند، مشکل دارد؟

ج: تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

بر هر زن و مرد مکلفی شرعاً واجب است حریم ضوابط شرعی و مقررات اسلامی را دقیقاً مراعات کند و از هرگونه رفتاری که ترس وقوع در حرام در آن است یا موجب فتنه و فساد می شود، جداً پرهیز کند.

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، احکام جدید مردادماه 98، سایت leader.ir

جایز نیست = حرام است